Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

Effectenindicator 2.1 : We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

Prestatie-indicator

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

2.1.1

Aantal trainees

20

20

20

20

20

2.1.2

Aantal participatiebanen

14

22

27

33

40

2.1.3

Aantal stageplaatsen

50

50

50

50

50

2.1.4

Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

12

32

-

-

-

2.1.5

Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

50

50

50

50

50

Toelichting

2.1.1 Aantal trainees

Op dit moment zijn er 20 trainees aan de organisatie verbonden. Hiervan maken 12 trainees onderdeel uit van een generalistisch programma en 8 zijn verbonden aan specialistische programma's (technisch, bodem en financieel).

2.1.2 Aantal participatiebanen

Op dit moment zijn er 19,25 fte aan participatiebanen gecreëerd. Om de wettelijke verplichting van 22 fte gecreëerde participatiebanen te behalen, wordt een aantal stimulerende maatregelen getroffen om aan de inspanningsverplichting te voldoen. In 2017 geldt het uitgangspunt dat elke afdeling aan het einde van het jaar óf een participant in dienst heeft óf een deel van het afdelingsbudget ter grootte van een arbeidsplaats voor een participant ter beschikking heeft gesteld ten gunste van de realisatie van een plaats voor iemand met een arbeidsbeperking elders in de organisatie.

2.1.3 Aantal stageplaatsen

Medio 2017 zijn er 26 stagiaires aan de organisatie verbonden. Nog eens 13 stagiaires zijn via studieopdrachten aan de provincie verbonden. Bekend is dat er in het 3e kwartaal 20 stageopdrachten door de organisatie zijn toegezegd . De verwachting is dat de doelstelling wordt behaald.

2.1.4 Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

In de eerste helft van 2017 zijn 7 extra werkervaringsplaatsen gecreëerd. Het totaal aantal werkervarings-plaatsen dat, via het project kickstart, door de provincie beschikbaar is gesteld aan statushouders met een vluchtachtergrond en recent afgestudeerde mbo'ers komt hiermee op 24. Bekend is dat in 3e kwartaal de organisatie 5 extra werkervaringsplaatsen beschikbaar heeft gesteld. De verwachting is dat de doelstelling wordt gehaald.  

2.1.5 Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

IIn het eerste half jaar van 2017 zijn er 35 uitwisselingen tussen mede-overheden gerealiseerd. De verwachting is dat het aantal uitwisselingen verder zal toenemen als gevolg van de vergroting en intensivering  van het overheidsbrede mobiliteitsnetwerk die zal gaan plaatsvinden. De verwachting is dat de doelstelling wordt gehaald

Effectenindicator 2.2 : We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk 'provincie Zuid-Holland' bij werkzoekenden en personeel

Prestatie-indicator

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

2.2.1

Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

6,7

-

7,0

-

7,3

Toelichting

2.2.1 Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

Het project ter bevordering van 'beste werkgever' is in het tweede kwartaal van 2017 geïnitieerd. In het project is aandacht voor verbetering van de dienstverlening van de werkgever om het werkplezier te vergroten en inspanningen worden verricht om de medewerkers zich bewust te laten zijn in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het werkplezier. Bovendien is aandacht voor een betere profilering van de provincie Zuid-Holland als aantrekkelijk en maatschappelijk betrokken werkgever voor zowel werkzoekende als medewerkers van de provincie. Een nieuwe meting in het kader van beste werkgever staat medio 2018 gepland.