Inleiding

De Najaarsnota 2017 is de tweede wijziging op de Begroting 2017. De najaarsnota is een rapportage op afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Deze najaarsnota bevat enkele bijstellingen op indicatoren en financiële mutaties. Deze zijn het gevolg van bijstellingen van beleid, planningen of budget.

De najaarsnota bestaat uit drie delen:

 1. de bestuurlijke inleiding en het budgettair kader met aandacht voor de ontwikkeling van de algemene reserve, het effect op de financiële ruimte en mutaties in de programmareserves;
 2. de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma en de paragraaf Bedrijfsvoering, onderverdeeld naar:
  1. algemene toelichting op de realisatie
  2. financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2017;
 3. de bijstellingen van investeringskredieten, voor zover deze betrekking hebben op 2017.

In de najaarsnota worden vier categorieën financiële bijstellingen onderscheiden:

 • op beleid: dit betreft afwijkingen ten opzichte van door Provinciale Staten vastgesteld beleid;
 • op planning: dit betreft afwijkingen in de planning. Het doel staat niet ter discussie, evenmin de omvang en het benodigde budget;
 • op budget: dit betreft een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;
 • administratief: dit zijn financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling.

Insteek vanuit de Voorjaarsnota 2017- en Kadernota 2018 - 2021
In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018 - 2021 heeft het college er voor gekozen de focus te leggen op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de Begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is er gekozen om ruimte te houden om in te kunnen spelen op het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee gaat brengen. Dit is in het licht van de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te maken.

Versnellen,voorspellen en vertellen

In deze Najaarsnota 2017 is ingezet op de verdere verhoging van de voorspellende waarde ervan. Dat is een grote uitdaging voor een regio met zoveel dynamiek als Zuid-Holland. Omstandigheden veranderen snel en onze provincie is afhankelijk van een veelheid aan externe factoren bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. In deze najaarsnota is een aantal stappen ten aanzien van de voorspellende waarde gezet, waarvan onderstaande twee de belangrijkste zijn.

 • In algemene zin geldt dat in de Najaarsnota 2017 sneller gekozen is voor bijstelling van budgetten indien daar aanleiding toe is. Waar in het verleden ‘bij twijfel’ vaak gekozen werd om budgetten in stand te houden wordt nu gekozen voor aanpassing. Deze werkwijze zal naar verwachting bijdragen aan een zo klein mogelijk verschil tussen de Najaarsnota 2017 en de Jaarstukken 2017.
 • Met de totstandkoming van het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de programmatische sturing op het groenbeleid van de provincie. Dit zal de sturingsmogelijkheden van Gedeputeerde Staten verbeteren, alsook de informatiebehoefte van Provinciale Staten. Eén van de effecten van invoering van het PZG is dat de geplande programmering van de activiteiten in het kader van het groenbeleid meerjarig budgettair wijzigt. Voor 2017 betekent dit een aframing ten opzichte van de huidige budgetten, te verwerken in de Najaarsnota 2017. In de Begroting 2018 wordt de meerjarige (her)programmering budgettair verwerkt. Momenteel worden de businesscases voor de Natuur Netwerk Nederland opnieuw doorgerekend. De resultaten van die doorrekening zullen zich vertalen in een aangepaste financiële programmering. Deze voorstellen worden in het Kaderbesluit Groen en de voorjaarsnota 2018 aan PS voorgelegd.

De versnelling die het College ingezet heeft met de investeringsimpuls ‘extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland’ is verwerkt in de Voorjaarsnota 2017. In deze Najaarsnota 2017 leest u in een aparte kijklijn hoe het staat met de voortgang hiervan.

Gebruikte afkortingen

De volgende afkortingen zijn gebruikt:
BAT: Baten (ontvangen van derden)
DP: Doorgeschoven Prestatie
FR: Financiële Ruimte
OVP: Overlopende passiva
RES: Reserves