5. Middelen

Inleiding

 

Naar begroting 2017

Overzicht middelen

Wat mag dat kosten voor het programma?

Bedragen × € 1.000Primaire begroting 2017Bijgestelde begroting 2017 tm VJNBijstelling NajaarsnotaBijgestelde begroting 2017Toelichting
Lasten1.3613.131-2.482649
Baten562.644576.78715.455592.242
Totaal saldo baten en lasten-561.282-573.656-17.937-591.593
Storting in reserve8.74119.642111.209130.851
Bijdrage uit reserve18.07781.1264.02785.152
Resultaat-570.618-635.14089.245-545.895

Overzicht onvoorzien

Bedragen × € 1.000Primaire begroting 2017Bijgestelde begroting 2017 tm voorjaarsnotaBijstelling NajaarsnotaBijgestelde begroting 2017Toelichting
Lasten500500-5000
Baten0000
Totaal saldo baten en lasten500500-5000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting
2017

Bijgestelde begroting tm voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2017

Lasten

18

2.012

-1.994

18

Baten

562.644

576.787

15.455

592.242

Totaal saldo baten en lasten

-562.626

-574.775

-17.449

-592.224

Overzicht overhead

De overhead maakt geen deel uit van het resultaat van Programma 5. Maar wordt hier als een los overzicht gepresenteerd.

Bedragen × € 1.000Primaire begroting 2017Bijgestelde begroting 2017 tm voorjaarsnotaBijstelling NajaarsnotaBijgestelde begroting 2017Toelichting
Lasten84.66486.4082786.435
Baten2.0852.2431752.418
Totaal saldo baten en lasten82.57884.165-14884.017
Storting in reserve00361361
Bijdrage uit reserve001.1211.121
Resultaat82.57884.165-90983.257

Voorfinanciering Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Bij besluit van 12 oktober 2016 hebben de staten € 250.000 ter beschikking gesteld ten behoeve van de beheerskosten voor de eerste vijf jaar van enkel de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (hierna HZH). Het betreft hier de aanloopkosten voor het bestuur tot 2021. Na deze datum moeten deze kosten worden gedragen door de onderliggende werkmaatschappijen.

Op 22 maart 2017 is de HZH opgericht en op 4 juli 2017 is door de Provincie besloten om - via de HZH – de eerste werk BV onder de HZH te plaatsen, te weten het Energiiq Energie Innovatiefonds Zuid-Holland.  
Onder de HZH kunnen nu de eerste stappen worden gezet om te komen tot de voorgestane energie-transitie. Met het actief worden van het construct, zijn en worden extra en nieuwe kosten gemaakt
De nieuwe kosten betreffen zowel incidentele kosten (ca. € 300.000)  als jaarlijks terugkerende kosten (ca. € 250.000).
Het betreft hier o.a. een aantal incidentele advies - en andere opstartkosten zoals de searchkosten voor een Raad van Commissarissen en het doorbelasten van initiële kosten vanuit de Provincie naar de HZH. De jaarlijkse kosten bestaan o.a. uit het in de opstartfase werken met één accountkantoor voor zowel de HZH als voor de werkmaatschappijen, de Raad van Commissarissen en de benodigde ambtelijk-secretariële ondersteuning.
De extra kosten worden veroorzaakt door de BTW, aangezien op basis van recent fiscaal-juridisch advies blijkt dat de BTW voor het construct en de werkmaatschappijen zeer waarschijnlijk niet compensabel is.

Al deze kosten worden gemaakt binnen de houdstermaatschappij, maar zijn uiteindelijk (ook) ten behoeve van de huidige en toekomstige werk BV’s. Het uitgangspunt dat de werk BV’s deze kosten op termijn zullen dragen blijft intact. In de aanloopperiode heeft de HZH echter te weinig inkomsten zijn om alle exploitatiekosten van de houdstermaatschappij te dekken en is er sprake van een tijdelijk liquiditeitstekort. Deze kapitaalbehoefte kan worden opgelost door een agiostorting richting HZH te doen van € 1,55 mln.
.
Na vijf jaar zal gefaseerd deze agio worden teruggestort naar de provincie. Het tempo en fasering van deze terugstorting zal afhangen van de hoogte van de positieve baten van de werkmaatschappijen en de werkmaatschappijen zullen ieder naar rato van het uitstaand vermogen moeten bijdrage. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat onder de Houdstermaatschappij meerdere werk B.V.’s komen te hangen die de kosten voor de Houdster naar rato kunnen opbrengen. Mocht door voortschrijdend inzicht of andere omstandig-heden geen nieuwe werk B.V.’s onder de houdster worden gebracht, dan zal de doorbelasting naar redelijkheid en billijkheid plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar de oorspronkelijke opzet.

Doelen en taken binnen programma