Doel 1

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Effectenindicator 1.1 : Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

Prestatie-indicator

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

1.1.1

Percentage overhead

38

38

38

38

38

Toelichting

1.1.1 Percentage overhead

In de Begroting 2017 is voor het eerst een indicator voor overhead volgens de nieuwe BBV-definitie opgenomen. De streefwaarde van het percentage overhead is constant gehouden op 38%. Met de overdracht van de uitvoeringsorganisatie Groenservice Zuid-Holland naar Staatsbosbeheer is gebleken dat de cijfers wat anders komen te liggen aangezien G.Z-H als uitvoeringsorganisatie een lager percentage aan overhead kent. De ambitie is om wel het percentage van 38% aan te houden. Gelet op de koers waarin opgavegericht werken leidend is, zullen medewerkers uit de ondersteuning steeds meer direct betrokken zijn bij de uitvoering van de primaire taken. Met deze ombuiging blijft het percentage overhead naar verwachting stabiel. Het gaat om een ombuiging van ongeveer 35 fte van indirecte naar directe taken. Conform de toepassing van de BBV-definitie is zo’n 20 fte aan administratieve ombuiging gerealiseerd. Het betreft met name formatie onder de noemer projectcommunicatie en klantcontactcentrum. Daarbij is de directe formatie gestegen zoals verwoord in het onderdeel arbeidskosten, ad a). Dit resulteert medio 2017 in een percentage overhead van 39%. In het kader van opgavegericht werken is vanuit de bedrijfsvoering initiatief genomen om inzichtelijk te maken welk deel van de indirecte formatie in 2017 feitelijk directe taken heeft uitgevoerd binnen een maatschappelijke opgave. Medio 2017 komt deze inventarisatie uit op 15 fte. Als deze ombuiging wordt vertaald naar het overheadpercentage komt het uit op 37,8%.

Effectenindicator 1.2 : Kwaliteit dienstverlening

Prestatie-indicator

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

1.2.1

Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85

PM

PM

PM

1.2.2

Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn)

74

75

75

75

75

1.2.3

Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

-

80

85

85

85

1.2.4

Doorlooptijd belasting bezwaren

-

90

90

90

90

1.2.5

Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

6,8

-

7

-

7

1.2.6

Informatie is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

Toelichting

1.2.1 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

De afhandeling van de facturen binnen 30 dagen ligt op dit moment op 87% en derhalve boven de gestelde indicator van 85% voor het jaar 2017.

1.2.2 Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (% binnen termijn)

Er heeft geen bijstelling plaatsgevonden.

1.2.3 Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

Er heeft geen bijstelling plaatsgevonden.

1.2.4 Doorlooptijd belasting bezwaren

Er heeft geen bijstelling plaatsgevonden.

1.2.5 Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

In het afsprakenkader ‘Samen werken, Samen leven’ (2007) tussen Rijk en provincies is opgenomen dat de overheidsdienstverlening minimaal een 7 moet scoren naar het oordeel van klanten. Provincies meten daarom sinds 2010 in gezamenlijkheid elke twee jaar de klanttevredenheid, gemeten in een rapportcijfer (6,8 in 2014).
In december 2016 is het 3e klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd met het rapportcijfer 7,1 als resultaat. In de tweede helft van 2017 worden de onderzoeksresultaten samen met de resultaten uit het reputatieonderzoek aan Provinciale Staten gepresenteerd.

1.2.6 Informatie is beschikbaar op jaarbasis

Informatie op de corporate website en op het SIS (Staten Informatie Systeem) is voor de Staten beschikbaar. Het SIS wordt extern gehost en is beschikbaar voor alle Statenleden. De beschikbaarheid wordt gemeten op basis van 24 uur x 7 dagen, met uitzondering van het geplande en met de gebruikersorganisatie afgestemde onderhoud.