Doel 3

Doel 3: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Effectenindicator 3.1 : Bij het voeren van een duurzaam inkoop-en aanbestedingsbeleid gaat provincie Zuid-Holland verder dan alleen het oorspronkelijke uitgangspunt, te weten: de minimumeisen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

3.1.1

Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

100

100

100

100

100

Toelichting

3.1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook gelet wordt op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Op de volgende site vindt u alle informatie die u nodig heeft om duurzaam in te kopen (https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen).

Relevante thema's voor maatschappelijk verantwoord inkopen:

Op landelijk niveau wordt gestreefd naar het door alle overheden ondertekenen van het manifest  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Onderdeel hiervan is het opstellen en concretiseren van een actieplan. PZH heeft het voornemen om dit in het najaar van 2017 mede te ondertekenen.
 Voor het inkopen van werken is samen met de markt, kennisinstituten en de overheid de Aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW) ontwikkeld.

In 2014 is het convenant Duurzaam GWW ondertekend en in  2017 de nieuwe versie GWW 2.0 De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase, met een focus op de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en) (inclusief beheer en onderhoud). Zodat in elk project een goede afweging wordt gemaakt tussen People, Planet en Profit. Een gezamenlijk instrumentarium  is ontwikkeld om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen en innovatie te stimuleren. De aanpak heeft een link met het programma Energietransitie.
De Aanpak Duurzaam GWW 2.0 is uitgangspunt binnen al de aanbestedingen van werken en Ingenieursdiensten.

Een van de instrumenten die gebruikt  wordt  voor het maken van een goede afweging bij het toepassen van  elk van de duurzaamheidsthema’s is het Ambitieweb. Dit  Ambitieweb kent al zijn toepassing in de GWW en zal uitgebreid worden naar alle inkoopgroepen.