Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Arbeidskosten (loonkosten en inhuur)

IInleiding

In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op arbeidskosten. De hieronder opgenomen bedragen voor loonkosten en kosten van inhuur zijn de bijstellingen op de door Provinciale Staten toegekende budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de begroting 2017.

De hier bedoelde middelen voor arbeidskosten bestaan uit

  1. formatiebudget;
  2. materiële budgetten voor personele inzet (personeel in dienst van de provincie) en
  3. materiële budgetten voor inhuur.

Ad a: Arbeidskosten, onderdeel formatiebudget

Implementatie nieuwe cao 2017-2018
Per 1 juli 2017 is er een nieuwe cao overeengekomen voor 2017 en verder. Deze cao, die tot stand is gekomen met de inbreng van alle partijen, kent zowel financiële als beleidsmatige effecten. De consequenties van de beleidsmatige effecten worden op korte termijn verder uitgewerkt. De directe financiële gevolgen worden in de najaarsnota 2017 en de  begroting 2018 verwerkt. Voor 2017 betekent dit een structurele salarisverhoging van 2% per 1 juli 2017 (€ 1,1 mln) en wordt een eenmalige uitkering van € 500,- per medewerker in vaste of tijdelijke dienst (deeltijders naar rato) toegekend (€ 0,7 mln), zoals opgenomen in voorliggende najaarsnota. Voor 2018 is een verdere structurele loonsverhoging verwerkt in de begroting 2018 van € 3,6 mln, bestaande uit € 2,2 mln structurele doorwerking van de verhoging die per 1 juli 2017 is ingegaan en een structurele verhoging van € 1,4 mln per 1 januari 2018.

Variabele loonkosten

Dit betreft een technische overzetting van middelen van gedifferentieerd belonen naar variabele loonkosten van € 0,1 mln.

Gedifferentieerde loonkosten

Het restant aan gedifferentieerd belonen over de jaren 2014, 2015 en 2016 van € 0,4 mln is tijdelijk gestort in de reserve Jong Ambtenaren. Voor 2018 zijn er concrete plannen op welke manier deze middelen worden ingezet (kickstart jonge ambtenaren, vitaliteitscentrum) waardoor het noodzakelijk is dat deze middelen hun bestemming houden en niet vrijvallen aan de algemene middelen. Er wordt momenteel gewerkt aan een reserve Gedifferentieerd Belonen waar deze middelen naar zullen worden overgeheveld (inclusief een eventueel restant over 2017) ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening.

Tabel Formatiebudget

Omschrijving

2017

Formatie (fte)

0 fte

Vaste loonkosten

1,8

Variabele loonkosten

0,1

Gedifferentieerde loonkosten

-0,5

Totaal formatiebudget

1,4

Ad b: Arbeidskosten, onderdeel materiële budgetten voor personele inzet
Dit onderdeel betreft de medewerkers in dienst van de provincie, waarvan de loonkosten worden gedekt uit materiële budgetten. De najaarsnota bijstellingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het aanwenden van reeds bestaande budgetten zoals de kwaliteitsimpuls en het budget voor frictie personeelsgerelateerde kosten ter  versterking van de kwaliteit van de organisatie (€ 0,3 mln verhoging).

De opzet van de Kwaliteitsimpuls is om versnelde instroom mogelijk te maken van nieuwe collega’s die met hun kennis en vaardigheden de richting en de ontwikkeling van de organisatie verder brengen. Het budget is verdeeld binnen een aantal prioritaire opgaven. In de praktijk blijkt het voor opgaven afzonderlijk echter een grote inspanning te vragen om in contact te komen met deze groep potentieel nieuwe collega’s. Het type vaardigheden dat wij via de Kwaliteitsimpuls proberen binnen te halen is schaars. Betreffende kandidaten zijn bovendien niet uit zichzelf op de provinciale organisaties gericht. Om die reden wordt een gedeelte van het budget ad € 0,8 mln doorgeschoven naar 2018. In de resterende maanden van 2017 worden  diverse specifieke wervingsacties ingezet om dit contact tot stand te brengen. Het gaat dan onder meer om het versterken van onze arbeidsmarktcommunicatie, op vernieuwende manieren het contact met de doelgroep organiseren, het inzetten van onze bestaande netwerken en toegang krijgen tot nieuwe netwerken.

Tabel Materieel budget ten behoeve van personele inzet

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2017

Materieel budget t.b.v. personele inzet*

0,3

Ad c: Arbeidskosten, onderdeel inhuur
Inhuur (gedekt door inzet materieel budget) wordt met een bedrag van € 0,2 mln verlaagd op basis van minder inzet (€ 0,2 mln verlaging).

Tabel: Materieel budget ten behoeve van inhuur

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2017

Materieel budget t.b.v. inhuur

-0,2

Opbrengsten detachering en UWV

Rondom arbeidskosten realiseert de provincie ook opbrengsten. Enerzijds betreft dit opbrengsten voor medewerkers die elders zijn gedetacheerd (maar waarvoor bij de provincie wel loonkosten bestaan) en waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, anderzijds betreft dit uitkeringen van het UWV bij zwangerschap en dergelijke. Bij najaarsnota worden opbrengsten detacheringen verhoogd met een bedrag van € 0,2 mln.

Tabel: Opbrengsten detachering en UWV

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2017

Detachering opbrengsten

0,2