Investeringskredieten

Inleiding

Investeringen en afschrijvingen voor 2018 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de op 14 december 2016 door Provinciale Staten vastgestelde herziene beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2017).

Programma 2 Mobiliteit

De wijzigingen voor programma 2 zijn opgenomen in het nieuwe PZI 2018-2047 dat in november gelijktijdig met de Begroting 2018 wordt behandeld.
In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen voor 2017. Het betreft projecten waarvan het projectbudget is gewijzigd en/of waarvan de activering in 2017 wordt aangepast.
De gegevens in de kolommen “was” en “jaar oud” zijn gebaseerd op het vastgestelde PZI 2017-2046. De gegevens in de kolommen “wordt” en “jaar nieuw” zijn gebaseerd op het nieuwe PZI 2018-2047, waarin ook de besluiten uit het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 zijn verwerkt.

Project (bedragen x € 1 mln)

Uitg/ Ink

Te activeren was

Te activeren wordt

Jaar activeren was

Jaar activeren wordt

Opgenomen in

Paragraaf Wegen

HWN/OWN aansluiting N57/N218

U

9,1

9,5

2016

2017

PZI 2018-2047

I

3,4

3

2016

2017

PZI 2018-2047

(On)gelijkvloerse kruising N214/216

U

0,6

0,3

2017

2019

PZI 2018-2047

N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan (rotonde Bredeweg)

U

0,9

0,9

2016

2017

PZI 2018-2047

N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom

U

0,7

0,7

2018

2017

PZI 2018-2047

N207 - Reconstructie Rotterdamse Brug

U

2,8

3

2016

2017

Kaderbesluit Infra 2017 - € 1,2 mln
PZI 2018-2047 verrekend met N207 ZW Randweg + € 1,4 mln

Dynamisch Verkeersmanagement (Uitrol opwaarderen VRI's)

U

0,3

0,9

2017

2018

PZI 2018-2047

Energietransitie infrastructuur (Plant-E)

U

0,4

0,4

2016

2017

PZI 2018-2047

Paragraaf Openbaar vervoer

Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee - Rotterdam (N498 B Haltepaar Schaapsweg GO-R'dam)

U

1,5

1,5

2017

2018

PZI 2018-2047

Paragraaf Fietspaden

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

U

0,5

0,5

2016

2017

PZI 2018-2047

Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

U

8,6

8

2016/
2017

2017/
2018

PZI 2018-2047

Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’

U

0,8

0,8

2017

2019

PZI 2018-2047

Paragraaf Verkeersveiligheid

Rotondes Ammerstol en Wetering (rotonde De Wetering)

U

1,7

2

2017

2019

PZI 2018-2047

I

1,4

1,4

2017

2019

PZI 2018-2047

Aanpassing hoofdrijbaan N223 (Duurzaam veilig fase 2)

I

0

1

2016

2017

PZI 2018-2047

Paragraaf Vaarwegen

Julianasluis loswal

U

1,5

1,3

2017

2019

PZI 2018-2047

I

0,4

0,4

2017

2019

PZI 2018-2047

Beheer en onderhoud

Programma Beheer en onderhoud

U

6,7

6,7

2016

2017

PZI 2018-2047

I

1,8

1,4

2017

2017

PZI 2018-2047

U

16,8

16,8

2018

2017

PZI 2018-2047

Totaal uitgaven

52,9

53,3

Totaal inkomsten

7

7,2

Totaal netto

45,9

46,1

Paragraaf Bedrijfsvoering

In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen voor 2017. Het betreft projecten waarvan het projectbudget is gewijzigd en/of waarvan de activering in 2017 wordt aangepast.
De gegevens in de kolommen “was” betreft de stand uit de Najaarsnota 2017.

Projectnaam
(bedragen x € 1.000)

Fase V/U

Was

Wordt

Jaar oud

Jaar nieuw

Programma Continuïteit 2017

U

3

2,4

2017

2017

Programma ICT Vernieuwingen

U

2

1,7

2017

2017

Programma E-HRM

U

1.8

2,1

2017

2017

6,8

6,2

MJOP Provinciehuis-Bouwkundig/Installaties

U

3

3

2017

2018

3

3