Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is  welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van de 12 voorstellen gevolgd door een nadere toelichting op een eventuele afwijking ten opzichte van hetgeen in de voorjaarsnota is opgenomen.

Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit voorjaarsnota

I/S

R/B

Programma-doel

Actualisatie t.o.v. de voorjaarsnota voorjaarsnota

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Ja

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Ja

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Nee

4.000.000

I

B

2.2

Nee

4

Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei

5.000.000

I

R

3.1

Ja

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

I

R

3.1

Ja

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Ja

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Ja

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

5.000.000

I

R

4.1

Ja

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Nee

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Nee

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Nee

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Nee

500.000

I

B

1.6

Nee

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de voorstellen waarbij sprake is van een actualisatie ten opzichte van hetgeen in de voorjaarsnota is opgenomen.

  1.  Fonds ter financiering van kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

De subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven beoogt de bewustwording van de noodzakelijke energie-transitie in de maatschappij te vergroten en deze te versnellen. Lokale initiatieven zorgen er voor dat het eigenaarschap van de energietransitie tot in de haarvaten van de samenleving doordringt. De regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om hun project professioneel voor te bereiden, waarmee de slagingskans ervan groter wordt. Het al beschikbaar gestelde budget ad € 2 mln wordt over 3 kalenderjaren verdeeld (waarvan
€ 0,8 mln voor 2017).

  1. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

Het voorstel rondom de financiële bijdrage voor project ‘Waste to chemicals’ is vastgesteld in de PS vergadering van 31 mei 2017. Bij voorjaarsnota is een bedrag van € 7,5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Versterking economie.

  1. Transitiecampus Zuid-Holland

Het voorstel rondom de financiële bijdrage voor de Transitiecampus Zuid-Holland is vastgesteld in de PS vergadering van 25 juni 2017. Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar gesteld en toegevoegd aan Versterking economie.

  1. Reservering voor de uitvoering van  ‘Investeren in vernieuwing

Het voorstel van GS voor de inzet van de extra middelen voor het Regionaal Investeringsprogramma en Gebiedsgericht Werken is in een aparte brief van medio mei aan PS aangeboden. Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 5 mln ‘Investeren in vernieuwing' toegevoegd aan de reserve Versterking economie

  1.  Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

Investering nummer 6 Modernisering glastuinbouwcluster Westland Het betreft een versterking van de herstructurering en modernisering van de glastuinbouw zoals bedoeld in het Impulsprogramma van de provincie Zuid-Holland voor € 4mln. Door de gemeente Westland een subsidie te verlenen voor het opkopen en uitplaatsen van de in de weg liggende woningen/obstakels kunnen 200 hectare tuinbouwareaal worden vrijgespeeld voor modernisering en herstructurering die de provincie voor ogen staat. De provincie werkt in coalitieverband (HOT) samen met het bedrijfsleven om te komen tot een duurzaam tuinbouwcluster voor de toekomst.

  1.  Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

De verhoging van het Subsidieplafond 2017 regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH) is vastgesteld in de PS vergadering van 22 februari 2017. Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 1 mln beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Versterking economie.

  1. Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

Aan de hand van recente plannen per deelproject zijn de bijbehorende kosten voor de komende jaren in beeld gebracht, aan de reserve onttrokken en ter begroting van die jaren gebracht. Vanuit de reservering wordt voor 2017 € 790.000 beschikbaar gesteld bestemd voor de daadwerkelijk snelle uitvoering van een aantal gebiedsgerichte projecten in de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Alphen-Gouda-Woerden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De middelen zullen via een incidentele subsidie beschikbaar worden gesteld aan de betrokken regionale partners.